Ekonomiczna rozwiazania światłowodowe dla firm użyteczności publicznej

Zarządy firm użyteczności publicznej, stanowiących nowoczesny łącznik między zaopatrzeniem i dystrybucją, udostępnianiem i świadczeniem usług, są obecnie narażone na silną presję kosztową.

Jednak sytuacja ta stwarza również nowe możliwości wytworzenia wartości dodanej, na przykład przez wykorzystanie efektów synergii w zakresie usług oraz zdobycie dzięki inteligentnym sieciom wysokiego poziomu wydajności. Niezależnie od tego, czy chodzi o indywidualne zarządzanie obciążeniem, inteligentną sieć energetyczną (smart grid), systemy pomiaru wielopunktowego czy automatykę domową, warunkiem zachowania konkurencyjności nowoczesnych firm użyteczności publicznej jest wydajna infrastruktura informatyczna.

Wiele firm użyteczności publicznej zdążyło już rozpoznać dla siebie wartość właściwie rozbudowanej struktury światłowodowej jako inwestycję w przyszłą konkurencyjność i samodzielność. Systemy firmy MICROSENS mogą wspierać Państwa, jako osoby podejmujące decyzje, w zakresie zwiększenia rentowności infrastruktury światłowodowej, na przykład przez umożliwienie zwielokrotnienia transferu za pomocą multipleksacji optycznej.

Powiązania systemowe i ustandaryzowane procesy robocze stawiają osoby podejmujące decyzje biznesowe w firmach użyteczności publicznej przed nowymi wyzwaniami. W przypadku większej presji kosztowej rosną również wymagania w odniesieniu do infrastruktury informatycznej. W związku z tym coraz ważniejsze stają się długookresowe rozwiązania ekonomiczne o wysokiej skalowalności.

Koncepcja Fiber To The Office oferuje to, co najlepsze w obu tych dziedzinach, dzięki wykorzystaniu technicznych zalet światłowodu w okablowaniu kondygnacji: niewielkie ograniczenia w zakresie długości, odporność na zakłócenia, długookresową niezawodność.

Firmy użyteczności publicznej mają obecnie szereg nowych zadań. Niezależnie od tego, czy firma zajmuje się dostarczaniem gazu i wody, energii elektrycznej czy jest usługodawcą komunalnym, w obliczu wzrastających kosztów i z uwzględnieniem regulacji prawnych konieczne jest podejmowanie decyzji optymalnych pod względem ekonomicznym. Podstawą dla takich decyzji są stale dostępne dane.

Ethernet przemysłowy dostarcza dane istotne pod względem ekonomicznym z obszaru produkcji bezpośrednio do biur osób podejmujących decyzje biznesowe i techniczne. Ethernet jako protokół uniwersalny wypiera w coraz większym stopniu typowe systemy zdalnego nadzoru.

Osoby podejmujące decyzje w firmach użyteczności publicznej i podległych im firmach z branży telekomunikacyjnej są konfrontowane ze skokowym wzrostem danych do przetworzenia. Liberalizacja rynków usług komunalnych, zalecenia prawne w sprawie czasu reakcji i zmiany strukturalne rynku, na przykład w formie konsorcjów regionalnych, wymagają znacznie większej liczby interfejsów i w związku z tym również dostępnej szerokości pasma. Jednak taka wydajność musi być również dostępna finansowo.

Multipleksacja optyczna oferuje optymalną wartość kosztu jednego bitu i zapewnia dzięki temu krótki okres amortyzacji. Wysoka skalowalność systemów firmy MICROSENS umożliwia stopniowe i dostosowane do rzeczywistych potrzeb zwiększenie szerokości pasma. W rezultacie zapewniona zostaje idealna równowaga między techniczną koniecznością a ekonomicznym rozsądkiem.

Firmy użyteczności publicznej wykorzystują w coraz większym stopniu wydajne sieci światłowodowe, aby w niezawodny sposób wymieniać dane o znaczeniu krytycznym. W celu zapewnienia maksymalnej dostępności tak ważnej infrastruktury sieci światłowodowe są z góry zaprojektowane strukturalnie w sposób redundantny. 

MICROSENS Fiber Protection Switch pozwala na poprawę tolerancji sieci światłowodowych w przypadku awarii jedno- i wielopunktowych oraz umożliwia zwiększenie dostępności całej infrastruktury światłowodowej przy zachowaniu niskich kosztów. W razie awarii zasilania MICROSENS Fiber Protection Switch wykonuje mostkowanie aktywnego komponentu i pozwala w ten sposób, niezależnie od typu stosowanego protokołu, na zachowanie komunikacji z ominięciem węzła, którego dotyczy awaria.